Toimintaa tehostavia Power Platform -ratkaisuja käyttäjiä osallistaen - low-code kehittäminen digitalisoi julkishallintoa vauhdilla

Low-code -kehittämisestä on tullut suosittua sen monipuolisuuden sekä nopeuden takia. Sillä voidaan ratkaista niin isompia kuin pienempiä haasteita ja siksi se on nostanut suosiotaan myös julkishallinnossa, jossa perinteiset järjestelmäkehityshankkeet voivat kestää vuosia. Pilvipohjaisena ratkaisuna Microsoft Power Platform taipuu moneen ja on Microsoftin järjestelmänä tietoturvallinen soveltuen useissa tapauksissa myös sensitiivisen datan käsittelyyn.

Low-code -kehittäminen on valmiiden komponenttien ansiosta ketterää ja nopeaa

Low-code kehittäminen on nyt monien organisaatioiden mielessä. Se tarkoittaa uusien sovellusten kehittämistä nopeasti ja vähällä koodaamisella käyttäen sitä varten tehtyjä low-code –työkaluja. Sovelluksia rakennettaessa hyödynnetään valmiita komponentteja ja integrointipalveluita toiminnallisuuksien rakentamiseen.

Gartner nimesi Microsoftin Power Platformin yhdeksi low-code teknologian johtajaksi 2023 ja ennusti vuoden 2021 raportissaan*, että vuonna 2025 noin 70 % sovelluksista toteutetaan low-code teknologialla.

Low-code ratkaisut voivat olla yksinkertaisia prosessien osien automatisointeja työnkuluilla tai monimutkaisempia ratkaisukokonaisuuksia mitä erilaisempien prosessien ja toimintojen tueksi. Monimutkaisemmat ratkaisut voivat edellyttää edelleen myös perinteisempää sovelluskehitysosaamista esim. vaativien integraatioiden osalta.  

Low-code kehitys toteutetaan tyypillisesti ketterällä mallilla – tämä jo osaltaan varmistaa loppukäyttäjien tarpeita vastaavien palvelujen ja ratkaisujen kehittämisen.

Käyttäjien osallistuminen aktiivisesti sovelluskehitykseen vaikkapa palvelumuotoilutyöpajojen ja kehityksen edetessä, demojen kautta, voi olla uusi toimintatapa monissa organisaatioissa. Projektissa mukana olevien käyttäjien edustajille tulee resursoida aikaa osallistua suunnitteluun ja kommentoimiseen sekä tutustuttaa ketterän kehityksen perusteisiin. Toisaalta käyttäjille on todella innostavaa ja motivoivaa nähdä kuinka esimerkiksi käytettävyyteen liittyvät pienet muutokset voidaan toteuttaa lähes saman tien ja kuinka oma panos vaikuttaa lopputulokseen.

Low-code kehittämisen etuja julkishallinnon organisaatioille

Julkishallinnossa työntekijät saattavat olla tuskastuneita suuriin järjestelmäkehityshankkeisiin, joissa työarkea helpottavia ratkaisuja voidaan joutua odottamaan vuosia.  

Low-code ratkaisujen ja sovellusten kehittäminen on nopeaa, ja vie vain viikkoja tai kuukausia vuosien sijaan. Käyttäjien arkea ja työtehtävien suorittamista voidaan näin helpottaa ja tehostaa nopeasti. Tämä edellyttää tietenkin hyvää valmistautumista jossa toiminnan kehittämiselle ja projektille asetetaan selkeät tavoitteet ja suunnittelun avulla varmistetaan että ratkaisu tuottaa lisäarvoa ja on toteuttamiskelpoinen.

Julkishallinnon organisaatioissa löytyy paljon tehtäväalueita ja prosesseja, joissa työntekijät ovat itse tunnistaneet, että ”tässä voisi hyödyntää jotain automaatiota tai tämän voisi tehdä sovelluksen avulla”. Se, että on jo alustava idea mitä voisi kehittää, auttaa nopeasti liikkeelle muotoilemaan ja suunnittelemaan ratkaisua. Ideoiden toimivuutta voi testata myös nopean kokeilun avulla, jossa ennen tuotantoversiota tehdään prototyyppi joka toimivaksi todettua jatkojalostetaan käyttökelpoiseksi ratkaisuksi.


Miksi Oikeusrekisterikeskus on lähtenyt low-code -tielle? Katso videolta alla tai jos upotus ei näy, täältä.

Power Platformin etuna on myös sen avulla toteuttavien sovellusten helppo yhdistettävyys muihin Microsoft-ekosysteemin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Monissa julkishallinnonkin organisaatioissa on laajasti käytössä myös M365-palveluita ja esimerkiksi monet prosesseja tehostavat Power App -sovellukset voivat sisältää erilaisia herätteitä tai työnkulkuja myös Outlookin ja Teamsin puolella.  

Pilvipohjainen Microsoft Power Platform on tietoturvallinen valinta myös julkishallinnolle

Usein esille nouseva kysymys julkishallinnoissa on tietoturva. Tähän liittyvät huolet ja epäilykset voivat olla enemmänkin tunteeseen ja organisaatiokulttuuriin liittyviä kuin tietoon perustuvia käsityksiä.    

Power Platform -alusta on pilviratkaisu, ja kuten muissakin Microsoftin pilviratkaisuissa, siihen sisältyy sisäänrakennettuna kattavat tietosuoja- ja tietoturvaominaisuudet. Pilvipalveluiden käyttöä on pyritty edistämään ja Valtionhallinnon pilvilinjausten ensimmäinen kohta linjaakin: Pilvipalvelun tai pilvipalveluteknologian tulee olla ensisijainen valinta, mikäli estäviä perusteita valinnalle ei ole.

Pilvipalveluissa voi käsitellä julkista tietoa, salassa pidettävää turvallisuusluokittelematonta tietoa, henkilötietoa sekä turvallisuusluokan IV tietoa kun tietyt edellytykset täyttyvät eli tietoturva, tietosuoja ja jatkuvuudenhallinta on vaatimustenmukaisesti toteutettu, todennettu ja käyttöönotettu tiedonhallintayksikön tai viraston johdon riskiperusteisella päätöksellä.  

Valtionvarainministeriön ICT johtaja Jarkko Levasma on peräänkuuluttanut valtionhallinnon organisaatioita ottamaan rohkeammin pilvipohjaisia ratkaisuja käyttöön, etenkin kustannustehokkuuden, tietoturvan ja tekoälyn mahdollisuuksien takia. Mikään ei siis estä pilvipalveluihin siirtymistä ja MS Power Platform -alustan hyödyntämistä myös julkishallinnossa.  

Hallintomallien avulla sovelluskehitystä voi jatkaa hallitusti ja kestävästi

Jo kehitysvaiheessa on huomioitava sovelluksen ylläpidettävyys ja luotava jatkuvan kehittämisen malli ja toimintatapa – mitä kompleksisempi ratkaisu, sitä tärkeämmiksi ylläpidon suunnittelu muodostuu. Jos Power Platformin mahdollisuuksia halutaan hyödyntää organisaatiossa laajemmin, on hyvä kuvata ja ottaa jo varhaisessa vaiheessa käyttöön  Power Platform hallintomalli. Hallintomallilla varmistat, että Power Platform kehittäminen ja sovellusten ylläpito on hallinnassa, vastuut ja roolit on kuvattu selkeästi ja esimerkiksi tietoturvakäytänteet on sovittu ja jalkautettu.