Moderni työntekijäkokemus on yhteenkuuluvuutta, vuorovaikutusta ja tiimityötä

Haku Employee experience -termillä tuottaa noin 1,7 miljardia tulosta ja tukun erilaisia määritelmiä. Ydin on lopulta se, miten työntekijä elää ja hengittää organisaation arkea. Jokaisella meistä on yksilöllinen työntekijäkokemus, johdetaan sitä tai ei. Työntekijäkokemuksen tietoinen ja tavoitteellinen johtaminen luo mahdollisuuksia, jotka palvelevat sekä työntekijöitä että organisaatiota.

Moderni työntekijäkokemus kannattaa palastella pienempiin osiin, jotta se ei tunnu liian laajalta kokonaisuudelta.  Aiemmin pohdimme mikä työntekijäkokemus on ja miksi siihen kannattaa panostaa ja nyt kiteytämme työntekijäkokemuksen laajaa kokonaisuutta neljän eri teeman alle.

Yhteisöt ja yhteenkuuluvuus lisää niin suorituskykyä kuin sitoutumista

Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne - se näkymätön liima, joka yhdistää ihmisiä työpaikalla. Tämä aihe on pistänyt pohdintamyssyt syvälle päähän edellisen parin vuoden aikana, kun organisaatioiden eri kulmissa on pohdittu, miten meidän yhteinen tekeminen säilyy epävarmoina aikoina. Tähän ei ole yhtä oikeaa ratkaisua tai yksiselitteistä vastausta, mutta pohtimalla asiaa yhdessä omien ihmisten kanssa, pääsee jo pitkälle. Mitkä ovat meidän organisaation ja tiimin tärkeimmät tavat sekä keinot ylläpitää sekä vahvistaa yhteenkuuluvuutta?  

Deloitten (2021) tutkimus osoittaa, että yhteenkuuluvuus voi lisätä työn suorituskykyä 56% ja vähentää jopa 75% sairauspoissaoloja. Harvard Business Review (2022) puolestaan esittää vahvan yhteisöllisyyden kokemuksen lisäävän työssä menestymistä 58%, sitoutumista 55% ja 66% pysymistä organisaatiossa.

Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus

Kestosuosikki organisaatioiden kehittämislistalla: sisäinen viestintä ja sen toimivuus. Työntekijöillä on usein haasteita löytää tarvittava tieto tai dokumentti ja surffailla eri viestintäkanavien välillä etsien oikeaa tietoa. Yhteisten pelisääntöjen ja viestintäkanavien määrittelyllä sujuvoitetaan arkea ja säästetään aikaa tuottavaan työhön. Koko organisaation näkökulmasta tehokkaalla ja sujuvalla viestinnällä saadaan aikaan suoria liiketoimintavaikutuksia, jotka näkyvät mm. parempana asiakaspalveluna, työn sujuvuuden parantumisena, ajansäästöinä, yhteisöllisyyden parantumisena sekä työntekijäkokemuksen parantumisena.

The State of Employee Communication (2021) osoittaa, että vain 29% työntekijöistä kokee organisaation kuuntelevan heitä hyvin tai erittäin hyvin. Grammarlyn ja The Harris Pollin tutkimus (2022) on laskenut, että kehno viestintä maksaa noin 12 500€/v per työntekijä.  

Työskentelytavat ja tiimityö

Yhteisissä toimintatavoissa löytyy usein kirkastettavaa ja parannettavaa. Kun arjen vauhti on kova, on helppo antaa asioiden mennä omalla painolla eteenpäin ja ummistaa silmänsä poikkeuksilta. Jos jokaiselle annetaan mahdollisuus sooloilla ja tehdä asioita oman mielen mukaisesti, lopputuloksena on sekavuutta ja tyytymättömyyttä. Säännölliset yhteiset toimintatapojen pohdinnat ja rohkeat kokeilut auttavat vahvistamaan yhteistä tekemistä, ja tiimityö tuleekin nähdä kehittyvänä prosessina. Harvemmin tulee pohdittua, osaammeko oikeasti hyödyntää digitaalisia työvälineitä tehokkaasti ja onko meillä yhteiset toimintatavat niiden käyttämiseksi?  

Gallupin (2022) tutkimus osoittaa, että sitoutuneet tiimit ovat 21% tuottavampia. Metrigyn (2021) tutkimus täydentää, että yhteiset toimintatavat ovat parantaneet 24% tuottavuutta.  

Oppiminen ja kehittyminen

Organisaatiot kehittyvät ihmisten kehittymisen kautta. Ihmisten kehittymisestä ja osaamisen kehittämisestä puhutaan kyllä, mutta avainasemassa on viedä ne toimintatavoiksi, jotka palvelevat sekä yksilöitä että organisaatiota. Hyvänä pohdintana onkin määritellä ja kirjoittaa auki, minkälaisista elementeistä yrityksemme kehittymisen kulttuuri rakentuu ja miten se luo systemaattisen polun yksilön kehittymiselle?  

Culture Ampin tutkimus osoittaa, että työntekijät, jotka pystyvät kehittymään työssään, ovat 46% sitoutuneempia. Work Instituten Retention report (2022) puolestaan osoittaa, että suurin yksittäinen syy työpaikan vaihtamiselle on yksilön kehittyminen ja kehittymismahdollisuuksien puuttuminen.  

Yhteenveto

Työntekijäkokemus on valtaisan laaja teema, jota voi lähestyä monella eri tavalla. Tärkeintä on kuunnella omien työntekijöiden tarpeita ja ajatuksia, kääriä hihat ja yhdistää tekeminen strategiaan ja tavoitteisiin. Luomalla merkityksellisiä ja mieleenpainuvia arjen kokemuksia, lopputuloksena on tuottavampia ja tyytyväisempiä työntekijöitä. Mikä teema koskettaa eniten teidän työntekijäkokemusta?