Mitä moderni työ on?

Eri tehtävissä ja rooleissa toimivat ihmiset kuvailevat työtään monin tavoin. Kukaan tuskin aloittaisi kuitenkaan kertomalla tekevänsä modernia työtä. Mitä se edes tarkoittaa? Eikö se ole vain työtä, jota teemme nyt, kun olemme ottaneet käyttöön esimerkiksi Teamsin kaltaisia työkaluja? Vaikka moderniin työhön liittyvä keskustelu on usein teknologiapainotteista, sen ytimessä ovat ihmiset.

Moderni työ alkaa meistä, työntekijöistä

Modernia työtä ei ole ilman ihmisiä. Meitä kaikkia, jotka teemme, muokkaamme ja kehitämme työtä ja työskentelymenetelmiä. Tarkemmin tarkasteltuna moderni työ osoittautuukin laajaksi käsitteeksi, johon kuuluu pelkän teknologian sijaan ihmisten kollektiivinen ja subjektiivinen kokemus työn sujuvuudesta. Siinä kietoutuvat yhteen niin henkilökohtaisen työn hallinta, yhteistyö muiden kanssa, työstä saatavat hyödyt kuin työn mielekkyys.

Työntekijäkokemus on siten oleellinen osa modernia työtä. Molempien perustana ovat yhteiset toimintatavat, osaamisen ja tiedon jakaminen sekä teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen – ja näiden kaikkien jatkuva kehittäminen.

Kokosimme alle moderniin työhön liittyvät neljä kattoteemaa.

1 Yhteisesti sovitut toimintatavat ja pelisäännöt

Tämä on modernin työn ykkösketju: miten ja millä tavoin teemme työtä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa, yksilöinä eri rooleissa, tiimeissä, työryhmissä ja koko organisaationa.

Moderni työyhteisö ei pidä toimintatapoja itsestäänselvyyksinä, vaan panostaa niiden kehittämiseen aktiivisesti ja osallistavasti siten, että ne lisäävät työn imua ja työtyytyväisyyttä.  

Yhteisesti sovitut toimintatavat eivät tarkoita tiukasti laadittua ohjenivaskaa tai sääntökirjaa, josta ei saa missään tilanteissa poiketa. Päinvastoin, toimintamalleja on voitava soveltaa siten, että sekä itsenäinen työ että yhteistyö muiden kanssa sujuu tehtävistä ja tekijöiden fyysisestä sijainnista riippumatta.

Pelisääntöjen on tarkoitus kuvata parhaita käytäntöjä eri tilanteissa niin, ettei päivittäisen työn tiimellyksessä tarvitse joka kerta erikseen pohtia miten mitkäkin asiat hoidetaan. Toimintatavat ja yhteinen työkulttuuri parantaa ja tukee työntekijäkokemusta, ei heikennä ja rajoita sitä liian tiukoin raamein.

2  Avoin osaamisen ja tiedon jakaminen

Työpaikkojen ikuisuushaaste on valtava tiedon määrä ja hiljainen tieto, joka katoaa joko arjen kiireisiin tai hukkuu viimeistään silloin, kun joku lähtee talosta ja vie arvokkaat tiedot ja taidot mukanaan.  

Moderniin työhön kuuluu osaamisen jakaminen ja kasvattaminen siten, että koko työyhteisö hyötyy yksittäisten ihmisten ja tiimien tietotaidosta, oppimisesta ja ideoinnista. Kyse ei yleensä ole siitä, etteivätkö työntekijät ja tiimit haluaisi jakaa oppimaansa tai pyytää neuvoja muilta. Useimmiten kollektiiviselle osaamisen jakamiselle ei ole aikaa, paikkaa eikä toimintamallia.  

Modernit organisaatiot ratkaisevat osaamisen jakamisen haasteen esimerkiksi rakentamalla osaajaverkostoja ja -yhteisöjä, jotka toimivat joustavasti digitaalisten kohtaamispaikkojen ja tiedonjakokanavien avulla. Aluksi ne vaativat vahvaa fasilitointia, mutta parhaassa tapauksessa osaajien verkostot saa innostettua mukaan niin, että toiminta jatkuu itsenäisesti osallistujien aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden ansiosta.

Kun tiedon esille tuominen ja verkostoihin liittyminen tehdään helpoksi digityöympäristön tarjoamien ratkaisujen avulla, kynnys oman osaamisen ja tiedon jakamiseen madaltuu. Näin autamme yhteisöä tuomaan osaaminen, tieto ja uudet ideat näkyviin. Se luo avointa kokeilukulttuuria ja osaamispääomaa.

3 Tehokkaat ja toimivat työkalut apuun

Ja sitten se väistämätön: moderniin työhön liittyvä moderni teknologia. Digitalisaatio on muuttanut työelämää ja soluttautunut osaksi kaikkia työtehtäviä.

Vaikka työ ei olisi tietotyötä, lähes kaikkeen tekemiseen liittyy jossain vaiheessa laite, järjestelmä tai sovellus, jonka avulla seurataan tai raportoidaan, ylläpidetään tietoa tai välitetään sitä. Jokaisen meistä on oltava yhteydessä työyhteisöön, esihenkilöön, yhteistyökumppaneihin, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin, ja nämä kontaktit tapahtuvat entistä useammin digitaalisten kanavien välityksellä.  

Teknologia ja modernit työkalut tukevat moderneja työtapoja, viestintää, yhteisöllisyyttä ja arjen puurtamista, joita toteuttavat ihmiset. Teknologian avulla monia rutiinitehtäviä voidaan automatisoida, jotta työntekijälle jää enemmän aikaa järkevämpään ja tuottavampaan tekemiseen.

Sekava työkaluviidakko hukkaa aikaa ja rahaa, kun työntekijät eivät tiedä mitä härpäkkeitä käytetään mihinkin tarkoitukseen, mitä ominaisuuksia ne sisältävät ja miten niitä hyödynnetään. Fiksut työkaluvalinnat ja loppuun asti viedyt, yhteisiin toimintatapoihin kytketyt käyttöönotot kuuluvat modernin työn edellytyksiin.

4 Moderni työ luotaa tulevaisuutta

Moderni työ ei ole projekti eikä pysyvä tila, joka saavutetaan ja jossa pysytään sen jälkeen ”automaagisesti”. Se on jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva, monien tekijöiden muodostama kokonaisuus ja ajattelutapa – ehkä jopa työskentelykulttuuri.

Moderni työ haastaa työyhteisöt miettimään miten teemme töitä nyt ja tulevaisuudessa. Se pakottaa organisaatiot pyrkimään aallon harjalle ja tähyämään mitä edessäpäin on odotettavissa. Jos emme tunne emmekä vaivaudu arvioimaan työtapojamme kehittääksemme niitä, aalto pyyhkäisee meidät mennessään ja sieltä aallonpohjalta on valtava työ ponnistella pinnalle.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että toimintaympäristö ja koko maailma voivat muuttua silmänräpäyksessä. Modernin työn kehittämiseen panostavat työyhteisöt ovat etulyöntiasemassa muutostilanteissa, koska niillä on kykyä mukautua nopeammin ja joustavammin. Työtapojen ja työyhteisön kehittämiseen panostavat organisaatiot myös houkuttelevat uusia työntekijöitä ja tutkitusti onnistuvat paremmin myös työntekijöiden sitouttamisessa niin, että osaajat haluavat jäädä taloon.

Moderni työ on yhdistelmä sujuvaa työtä ja yhteistyötä, joustavaa ja avointa toimintakulttuuria ja parhaita käytäntöjä oikein valittuja teknologiaratkaisuja hyödyntäen. Ryhdy modernin työn edelläkävijäksi rohkeasti, muutosmyönteisesti ja ennakkoluulottomasti, sillä se vahvistaa organisaatiosi resilienssiä ja toimintakykyä myös tulevaisuuden haasteissa.

Jos modernin työn sanansaattaajuus on osa työtäsi, voisit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheeseen liittyvistä artikkeleista: 

Megatrendit ovat osa (modernia) työarkea
Neljä askelta sujuvampaan moderniin työhön


Katso myös, miten jo modernin työn maratonille lähteneet organisaatiot ovat päässeet alkuun.